REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE LOGO SKLEPU

LAPY-CAPU.EU

(dalej „Regulamin”)

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest L4T Leszek Filipów, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szybowa 60, NIP 6472498306 (dalej „Organizator”).

2. Konkurs trwa od 1 grudnia 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. Zgłoszenie do konkursu możliwe jest do 22 grudnia 2020 r. do godziny 23:59:59. Liczy się data otrzymania maila ze zgłoszeniem konkursowym zgodnie z warunkami wzięcia udziału w konkursie opisanymi poniżej. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 23 grudnia do godz. 12.00. na stronie internetowej www.lapy-capu.eu oraz fanpage’u na Facebooku: https://www.facebook.com/internetowysklepzoologicznylapucapu Po rozstrzygnięciu konkursu organizator skontaktuje się ze zwycięzcą w ciągu kolejnych 24 godzin.

3. Udział w konkursie i podanie związanych z tym danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat w chwili dokonywania zgłoszenia, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy firmy L4T Leszek Filipów, osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu oraz członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób.

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest łączne wykonanie następujących czynności:

a) polubienie naszego fanpage’a na Facebooku: https://www.facebook.com/internetowysklepzoologicznylapucapu b) wysłanie na adres mailowy: biuro@lapy-capu.eu zgłoszenia konkursowego zawierającego imię, nazwisko, adres i numer telefonu uczestnika oraz wykonane przez uczestnika, autorskie logo w formacie JPEG c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach i w zakresie związanych z konkursem, tj. w przypadku wygrania konkursu opublikowanie imienia oraz pierwszej litery nazwiska na stronie internetowej www.lapy-capu.eu oraz fanpage’u na Facebooku jak wyżej.

4. W przypadku niemożności skontaktowania się z uczestnikiem drogą mailową lub telefoniczną organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z konkursu i pozbawić go nagrody.

5. Udział w konkursie i podanie związanych z tym danych jest dobrowolne. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w regulaminie. Uczestnik, przystępując do konkursu poprzez wysłanie zgłoszenia potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie oraz akceptuje postanowienia Regulaminu.

6. Wysyłając zgłoszenie wraz z logo uczestnik, który zostaje zwycięzcą, zrzeka się praw autorskich związanych z tymże logo na rzecz organizatora. Tym samym uczestnik-zwycięzca wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na organizatora całości praw majątkowych do projektu graficznego, czyli wysłanego w zgłoszeniu logo. Uczestnik-zwycięzca udziela organizatorowi nieograniczonej licencji na korzystanie z logo – w tym jego publikację w materiałach promocyjnych organizatora.

7. Poprzez złożenie pracy konkursowej uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu.

 

§ 3. NAGRODA

 

1. W konkursie przyznawana jest jedna nagroda w postaci kuponu do wykorzystania na dowolny asortyment w sklepie internetowym www.lapy-capu.eu o wartości 70 zł. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub nagrodę innego rodzaju. Nagrodę w formie kuponu można zrealizować do 28.02.2020. do godz. 23:59:59.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII

 

1. Organizator prześle zwycięzcy na adres e-mail powiadomienie o wygranej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania spośród zgłoszeń jednego zwycięzcy, który zdaniem organizatora prześle najlepsze logo.

 

 

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych podawanych przez uczestników konkursu jest jest L4T Leszek Filipów, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szybowa 60, NIP 6472498306.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez organizatora na podstawie wysłanego zgłoszenia uczestnika wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego uczestnika do uzyskania i wydania nagrody. Dane osobowe zwycięzcy w zakresie imienia i pierwszej litery nazwiska będą przetwarzane w celu ogłoszenia wyników konkursu.

3. Ponadto wskazane dane osobowe przetwarzane są przez organizatora w celu realizacji obowiązku wydania zaświadczenia o uzyskanej, w celach sprawozdawczości księgowo-podatkowej i ewentualnej kontroli celno-skarbowej. Dane osobowe zwycięzcy zostaną ujawnione firmie kurierskiej. Dane osobowe uczestników mogą także zostać ujawnione tym podmiotom i organom, którym administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Życzymy wszystkim superpomysłów i czekamy na zgłoszenia :)

Z radością informujemy, że nasz konkurs został rozstrzygnięty - gratulujemy zwyciężczyni Magdzie D., z którą skontaktujemy się drogą mailową.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zgłoszenia, wszystkie pomysły były przecudowne, inspirujące i bardzo ciekawe. Dla wszystkich pozostałych, którzy wzięli udział w konkursie, przygotowaliśmy nagrody pocieszenia w postaci zniżek na zakupy u nas. 

Już niedługo nasze logo zostanie zaktualizowane!!! Dzięki Madziu ;)